Práce s IKT na naší škole - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz


Práce s IKT na naší škole

V dnešním moderním světě představují informační a komunikační technologie důležitou a nepostradatelnou součást všech oblastí života. Z tohoto důvodu patří jejich ovládání mezi klíčové kompetence. Naši pedagogové se snaží i v této oblasti připravit žáky do života, kde se budou denně s informačními technologiemi setkávat.

Máme moderně vybavenou počítačovou učebnu, ve které žáci pracují nejen v hodinách Informatiky, která je od 5. do 9. ročníku jedním z vyučovaných předmětů. Pedagogové „ušili na míru“ žákům našeho typu školy praktické pracovní učebnice s pracovními listy do hodin Informatiky, které vychází z  RVP pro ZV - minimální doporučené úpravy. Jejich obsah vyšel z dlouholetých zkušeností autorů - pedagogů při práci s našimi dětmi. Výuka v PC učebně probíhá ale i v ostatních předmětech, kdy si žáci prostřednictvím specializovaných výukových programů zpestřují a procvičují učivo hodin Českého jazyka, Matematiky a všech naukových předmětů. Disponujeme dvěma multimediálními učebnami s interaktivními tabulemi, které rozvíjí a podporují výuku všech vyučovaných předmětů. V mnoha kmenových třídách je k dispozici počítač s dataprojektorem jako podpora výuky.

Učitelé i žáci mají možnost pro výuku využít školní iPady a tablety s výukovými aplikacemi pro školní práci nebo jako podporu žákům se specifickými výukovými potřebami. Tyto jsou využívány hojně pro žáky speciální třídy jako podpora dorozumívání a komunikace - např.: aplikace Grid pro iPad je doslova hlasem lidí, kteří nemohou mluvit. S její pomocí mohou prostřednictvím obrázků, slov či písmen sestavovat sdělení a komunikovat tak s okolím tím nejjednodušším způsobem. Widgit slovníky pro iPad obsahují symboly sloužící k budování a rozvoji slovní zásoby na daná témata. Symboly lze z aplikací i vytisknout a používat v papírové podobě.

V neposlední řadě je IT technika pomocníkem, který usnadňuje práci pedagogům i žákům v každodenní výuce prostřednictvím pokrytí celé školy rychlým připojením k internetu. Výhodou je rychlé a snadné získávání aktuálních informací a příkladů přímo ve vyučovacích hodinách. V souvislosti s připojením k internetu vznikají samozřejmě také různá úskalí spojená s tímto médiem. Ale i těm se s našimi žáky věnujeme v hodinách Informatiky, Občanské výchovy a Výchovy ke zdraví a upozorňujeme je na nebezpečí, která by je mohla ohrozit. Řídíme se pravidlem - „S internetem bezpečně!“