Základní škola Zlín, Mostní - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz


Základní škola Zlín, Mostní

Stručná charakteristika školy

Základní škola Zlín, Mostní zahrnuje třídy základní školy vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 odst.9, třídu základní školy speciální a základní školu při zdravotnickém zařízení.

Škola na Mostní ulici je základní školou s 1. a 2. stupněm. Vzdělává žáky s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami, autismem, způsobem jehož obsah, formy a metody odpovídají vzdělávacím potřebám a možnostem žáků. Při své činnosti se řídí zejména vyhláškou MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v aktuálním znění.  Ve třídách základní školy vzdělává žáky podle ŠVP „Škola pro život“ vytvořeného podle RVP ZV a formou skupinové integrace ve třídě základní školy speciální žáky podle ŠVP pro ZŠS „Krok za krokem“.

Vybavení školy po stránce prostorové je plně  vyhovující pro výchovu a vzdělávání dětí s lehkým až   středně  těžkým mentálním postižením. Rovněž po stránce hygienické je hlavní budova školy i zrekonstruovaná školní jídelna s moderně vybavenou školní kuchyní vyhovující.  Prostřednictvím projektů školy byly vybaveny dvě multimediální učebny s interaktivními tabulemi a počítačová učebna. 

Při vzdělávání všech žáků jsou využívány i další specializované učebny – cvičná kuchyňka, dřevo a kovodílna, šicí a keramická dílna, tělocvična, školní hřiště a učebny pro výuku naukových předmětů.

Dnes školu navštěvuje asi 50 žáků. Dětem se věnují speciální pedagogové a asistenti pedagoga, a to nejen v době vyučování, ale i po jeho skončení v zájmových kroužcích a školní družině. O práci v kroužcích mají děti zájem, odpovídají tomu i výsledky při prezentaci školy, zejména ve výtvarné, pracovní i sportovní oblasti. Pedagogové u žáků rozvíjí pracovní dovednosti, motorické a tvořivé schopnosti, podněcují pozitivní vztah k práci. Učí je pracovat samostatně i v týmu, vedou je k profesní orientaci podle svých schopností a zájmů tak, aby se dobře integrovali do společnosti. Všichni mají možnost stravovat se ve vlastní školní jídelně,  kde se vaří velmi chutně s dodržením požadavků moderní a zdravé výživy.


 

Kapitola: Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

Kapitola: Třídy

Třídy

Kapitola: Odborné učebny

Odborné učebny

Kapitola: Akce školy

Akce školy

Kapitola: Školní kroužky

Školní kroužky

Kapitola: ŠPP - Školní poradenské pracoviště

ŠPP

Kapitola: Projekty

Projekty

Kapitola: Školská rada

Školská rada

Kapitola: Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku

Kapitola: Rozpočet školy

Rozpočet školy

Zvětšit

Organizace šk. roku

Kapitola: GDPR

GDPR

Kapitola: Dokumenty a formuláře

Dokumenty