Počítačová učebna - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz


Počítačová učebna

Počítačová učebna je vybavena učitelským počítačem a 11 žákovskými stanicemi, dataprojektorem a projekčním plátnem. V letošním školním roce byla přestěhována do nově zrekonstruované místnosti.

Slouží k výuce Informatiky - vyučovacího předmětu, který je do našeho školního vzdělávacího programu zařazen od 5. ročníku; ale i k výuce ostatních předmětů. Učitelé zde mohou zpestřit výuku předmětů Matematiky, Českého a Anglického jazyka, Prvouky, Vlastivědy, Přírodovědy, Dějepisu, Zeměpisu, Přírodopisu, Občanské výchovy a Výchovy ke zdraví prací se speciálními výukovými programy. Cílem předmětu Informatika je získat pozitivní vztah žáků k informačně komunikačním technologiím, které budou využívat v praktickém životě. Učivo vede nenásilnou formou k vytvoření dovednosti správné obsluhy počítače, zacházení s myší a psaní na klávesnici. Tuto práci v 5. - 9. ročníku usnadňují praktické pracovní učebnice s pracovními listy, které byly zpracovány dle RVP pro ZV - minimální doporučené úpravy. Jejich obsah vyšel z dlouholetých zkušeností autorů - pedagogů při práci s našimi dětmi. Žáci se v hodinách Informatiky seznamují s programem Malování a MS Office Word a také získávají základní orientaci při práci s Internetem - jako jsou vyhledávání a třídění informací, jejich uplatnění v praktickém životě a rovněž s nutností dodržování bezpečných zásad při práci s tímto médiem.