Prvky muzikoterapie na naší škole - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz


Prvky muzikoterapie na naší škole

O tom, že hudba působí na člověka a jeho emoce či dokonce zdraví není pochyb. Roli samozřejmě hraje volba vhodného stylu a prezentace hudby jako léčivého a relaxačního prvku ve výuce. Setkání s hudbou může mít charakter pouhé relaxační chvilky v rámci výuky, ale i celé vyučovací hodiny se zaměřením na muzikoterapii popřípadě větší akce jako např. projektový den. Důležité je, aby se děti naučily hudbu vnímat, učily se ztišit a zaposlouchat, nechaly tóny a zvuky působit a časem dokázaly o zážitcích hovořit a sdílet je s jinými dětmi. V každé třídě mohou prvky muzikoterapie přispět k příjemné atmosféře, spoludotvářet vztahy mezi spolužáky i vztah mezi dětmi a pedagogem. Jednotlivé osobnosti se tak více dokáží vcítit do druhého člověka a respektovat jeho individualitu. Zároveň děti objevují krásu hudby jako celku a rozvíjí tak svoji emocionalitu.

Z prvků muzikoterapie se uplatňuje poslech relaxační hudby, doprovázení reprodukované hudby na nejrůznější rytmické a zvučící nástroje, hra na tělo, zpěv, bubnování na djem-be a jiné typy bubnů, tvoření hudby na nástroje z Orffova instrumentáře i hra na vlastnoručně vyrobené jednoduché instrumenty, pohybově-taneční hry a improvizace, hry s rytmem, hry s obsahem dramatické výchovy za doprovodu hudby a mnohé další. 

 Velmi léčivý charakter s přesahem do etické výchovy mohou mít relaxace s hudbou za slovního doprovodu učitele, který působí na zklidnění dětí, vyrovnání se s jejich případnými problémy a tenzemi, nechává je zažívat pocit klidu a bezpečí, svobody a rozvíjí jejich fantazii a vztah k ostatním lidem i sobě samému.

Lze využít rovněž lidovou slovesnost, rčení, pranostiky a básně, kterými rozvíjí vztah k místu, kde žijí. Své místo zde má i humor a vtip. Vhodnou volbou ukázek i z klasické hudby lze vést děti k pochopení hudby a její sdělnosti. Během působení na děti formou muzikoterapie vždy respektujeme momentální stav dětí a nikdy je do činností nenutíme, spíše nabízíme a hledáme formy, které jejich osobnost bude nejlépe přijímat. Kdykoliv si děti spolu se svým učitelem sesednou do kruhu a věnují se tvoření či poslechu hudby, téměř okamžitě vzniká atmosféra přijetí a kouzelného zastavení se v čase a účastníkům se tak daří vystoupit se shonu a problémů všedního dne.

Prvky muzikoterapie velmi vhodně doplňují celkovou práci s dětmi na naší škole a podporují cíle a úsilí, které naše škola sleduje. Celkový, harmonický rozvoj každého žáka a snaha o dosažení jeho maximálního možného rozvoje.