Logopedie pro děti na naší škole - Základní škola Zlín, Mostní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

Adresa školy:
Mostní 2397
760 01 Zlín

Telefony:
+420 734 682 391
+420 605 086 776

E-maily:
skola@zsp-mostni.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz


Logopedie pro děti na naší škole

Velmi významnou součástí práce na naší škole je rozvoj řeči u dětí, které mají z nějakého důvodu výraznější potíže s komunikací, výslovností některých hlásek, problémy s tempem řeči, ale i s pochopením slov a formulováním myšlenek a sdělení po obsahové stránce. Řečová výchova je součástí předmětu Český jazyk a literatura, přesto u některých žáků je velmi vhodná i individuální logopedická péče, kdy žák ve spolupráci s logopedem rozvíjí své řečové schopnosti a dochází k nápravě individuálních potíží a zafixování správné výslovnosti. Logoped pomáhá dítěti překonat jeho počáteční ostych, rozvíjí radost z komunikace a celkové aktivní tvoření řeči ve společenském styku.

Logopedii na naší škole realizujeme ve speciální místnosti, která je vybavena řadou logopedických pomůcek, obrazovým materiálem, vhodnými knihami a náměty pro logopedickou práci.  Pro rozvoj a stimulaci řečových dovedností využíváme také interaktivní a jiné naučné hry.  Také logopedické zrcadlo může pomáhat při nápravě dyslálie či jiných vad řeči. Děti si zde hravou formou osvojují nové řečové dovednosti a paní učitelka – speciální pedagog – Mgr. Jindřiška Hradilová usiluje o příjemnou atmosféru, průběžnou motivaci a pozitivní zpětnou vazbu a odměnu za snahu a úsilí žáků. Nutná je rovněž spolupráce s třídními učiteli a zejména s rodiči žáků, aby se mohla logopedická cvičení opakovaně procvičovat i doma a bylo tak docíleno posílení nových řečových návyků.

Po úvodní diagnostice nastavuje logoped způsob komunikace a zaměřuje se na individuální potřeby žáka se speciálními logopedickými potřebami. Samotná logopedická péče se většinou skládá z dechových a oromotorických cvičení, vyvozování hlásek a jejich automatizaci. Logoped rovněž usiluje o rozšiřování aktivní i pasivní slovní zásoby, správné tvoření vět a také praktické aktivní užití řeči v různých formách společenského styku. Součástí logopedické péče je i rozvoj sluchového vnímání, rozvoj fonematického sluchu, rytmizace řeči a přirozeného tempa řeči. Usilujeme o správné pochopení sdělení a slov a rozvoj expresivní složky řeči. Zvláštní pozornost věnujeme dětem s vývojovou poruchou řeči, kde postižení řeči může mít výraznější charakter. Pečujeme o rozvoj řeči jako celku, neboť kvalitní používání a pochopení řeči je předpokladem pro zvládání školní docházky, učení se a budoucí život dětí a jejich uplatnění.

Cílem logopedické práce na naší škole je náprava řeči, porozumění řeči, vzájemná komunikace všech účastníků a pochopení druhého člověka, neboť právě řeč je mostem mezi lidmi a na jejím základě se vytvářejí vztahy mezi lidmi a jejich vzájemná interakce, pomoc a spolupráce.